با تجربه و روزآمد شرکت هوراند خودرو دیزل

C-140مینی بوس سیترا

C-300اتوبوس

CAMCکشنده تک محور

CAMCکشنده جفت محور

شرکت هوراند خودرو دیزل

واردات خودروهای با استاندارد جهانی

اتوبوس سیترا

شرکت هوراند خودرو دیزل

بهره گیری از متخصصین متعهد

سرلوحه قراردادن رضایتمندی مشتریان

اتوبوس سیترا مینی بوس سیترا

شرکت هوراند خودرو دیزل

 • مینی بوس سیترا
  C-140
 • مینی بوس سیترا
  C-140S
 • مینی بوس سیتراویژه
  C-140
 • اتوبوس سیترا
  C-300
 • کشنده تک محور
  CAMC
 • کشنده جفت محور
  CAMC
 • کمپرسی جفت محور
  CAMC